Ta witryna używa plików cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie.
W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Więcej szczegółów o naszej "Polityce Cookies".

Akceptuję i zamykam okno informacyjne.

Regulamin


Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych
za pośrednictwem Internetu w usłudze HappyCall - typu pre-paid

§ 1. Wstęp

Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych oferowanych pod marką HappyCall.

§ 2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

 • Cennik - szczegółowy wykaz Usług wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat oraz zasad ich naliczania, stanowiący integralną część Umowy, publikowany na stronie www.happycall.pl
 • Doładowanie Konta - czynność wykonana przez Użytkownika polegająca na przekazaniu środków pieniężnych Dostawcy Usługi za pomocą płatności elektronicznych, powodująca zwiększenie Stanu Konta.
 • Dostawca Usługi - IPtell Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-134, ul. Adama Logi 24, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284794 w Poznaniu, NIP 779-23-14-656, wykonujący działalność telekomunikacyjną na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 7201.
 • HAPPY CALL - aplikacja dostępna pod adresem www.happycall.pl umożliwiająca Użytkownikom m.in. przeglądanie szczegółowego wykazu połączeń, informacje na temat stanu Usługi oraz samoobsługę w zakresie zarządzania Usługą
 • Konto - konto użytkownika i związany z nim login. Zakładane przez użytkownika za pomocą Formularza rejestracyjnego. Umożliwia zalogowanie do aplikacji HAPPY CALL, wybranie Numeru Telefonu oraz korzystanie z funkcji zastrzeżonych dla zarejestrowanych Użytkowników.
 • Numer Telefoniczny - numer telefonu udostępniony przez Dostawcę Usługi, zgodny z Zasadami Numeracji Krajowej obowiązującymi w Polsce. Każdy Numer Telefoniczny jest niezależnym kontem VoIP umożliwiającym wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych.
 • Okres Ważności - czas, w którym Użytkownik może w pełni korzystać z Usług. Okres Ważności podany jest w Cenniku.
 • Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia Usług dla Użytkowników, stanowiący integralną część Umowy
 • Sieć HAPPY CALL- infrastruktura, która pozwala na realizację Usług, w szczególności ogół środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych znajdujących się w ośrodku przetwarzania danych, zespolonych i współpracujących ze sobą, a niezbędnych do funkcjonowania Usług
 • Terminal VoIP - urządzenie końcowe po stronie Użytkownika zapewniające przyłączenie do sieci HAPPY CALL, w szczególności soft-phone, telefon IP lub bramka VoIP obsługujace protokół SIP
 • Umowa - umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawierana poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, na podstawie której Dostawca Usługi zobowiązuje się do świadczenia Usługi zgodnie z Regulaminem, a Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich warunków zawartych w tymże Regulaminie
 • Usługi - usługi wymienione w Cenniku i świadczone przez Dostawcę Usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności usługa polegająca na realizacji połączeń telekomunikacyjnych przez Użytkownika przy użyciu Terminala VoIP podłączonego do sieci Internet (VoIP)
 • Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej korzystająca z Usług
 • Formularz rejestracyjny – formularz zamieszczony na stronie www.happycall.pl służący do rejestracji Użytkownika, w którym Użytkownik akceptuje warunki regulaminu i zawiera Umowę z Dostawcą Usługi
 • Stan Konta - określony w polskich złotych limit środków do wykorzystania przez Użytkownika na korzystanie z Usług. Wpłacone przez Użytkownika środki nie są zwracane
 • Zamówienie - oświadczenie Użytkownika złożone za pośrednictwem podmiotów oferujących Usługi, zawierające dane Użytkownika oraz specyfikację zamawianej przez niego usługi.
§ 3. Umowa o świadczenie Usług
 1. Umowa zostaje zawarta z Użytkownikiem, który dokona pełnej rejestracji na stronie www.happycall.pl.
 2. Zamówienie Usługi skutkuje przydzieleniem loginu i hasła dostępowego do aplikacji HAPPY CALL w celu konfiguracji Usług.
 3. Użytkownik korzysta z Usług w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
 4. Cennik oraz niniejszy Regulamin są udostępniane Użytkownikowi na stronie internetowej www.happycall.pl przed złożeniem Zamówienia. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z otrzymaniem i akceptacją Regulaminu.
 5. Czas trwania umowy jest nieoznaczony, chyba że strony Umowy postanowią inaczej.
 6. W przypadku zawarcia Umowy z przeniesieniem numeru telefonicznego od innego operatora telekomunikacyjnego (dawcy), Dostawca Usługi nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w rozpoczęciu świadczenia Usługi spowodowane działaniem lub zaniechaniem dawcy numeru.
 7. Każdy numer z puli HAPPY CALL przypisywany do konta automatycznie przechodzi w stan promocji określonej w § 3 p. 8, po której dochodzi do nawiązania umowy o świadczenie Usług dla przypisanego numeru telefonu.
 8. Promocja pozwala użytkownikowi przypisywać numery telefonu na podstawie § 6 p.3
 9. Okres promocji wynosi 180 dni. Promocja nie dotyczy numerów przeniesionych do sieci HAPPY CALL.
§ 4. Zmiany, rozwiązanie i wygaśnięcie Umowy
 1. Dostawca Usługi może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Umowy, niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.
 2. Dostawca Usługi ma prawo, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym do żądania od Użytkownika odszkodowania, jeżeli wskutek działań Użytkownika określonych w ust. 1 Dostawca Usługi poniesie szkodę.
 3. Niewykorzystany w momencie upływu Okresu Ważności Stan Konta nie podlega zwrotowi.
 4. IPtell zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia Usługi w przypadku gdy:
  • Użytkownik nie spełnił warunków określonych w §6 oraz §8 niniejszego Regulaminu,
  • Użytkownik posiada ujemny stan konta ,który wiąże się ze zatrzymaniem świadczenia Usług,
  • Nie istnieją warunki techniczne zapewniające korzystanie z Usługi przez Abonenta lub braku możliwości zapewnienia ich należytej jakości,
  • Użytkownik dokonywał lub dokonuje prób wejścia lub włamania się do zasobów informatycznych będących w posiadaniu Operatora oraz innych osób lub instytucji,
  • Użytkownik podejmował lub podejmuje działania, które mogą uszkodzić infrastrukturę telekomunikacyjną służącą IPtell do świadczenia jakichkolwiek usług, w tym usług telekomunikacyjnych,
  • Użytkownik naruszył lub narusza prywatność innego Użytkownika korzystającego z jakichkolwiek usług świadczonych przez IPtell,
  • Użytkownik w sposób rażący naruszył lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. Ocena charakteru naruszenia należy do IPtell.
  • Konto e-mail podane w formularzu rejestracyjnym nie jest aktywne i nie ma możliwości kontaktu z Użytkownikiem przez wspomniany adres e-mail.
 5. W przypadku zmian warunków Umowy wprowadzanych przez Dostawcę Usług, w tym określonych w Regulaminie, Cenniku lub Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na dzień wejścia w życie wprowadzanych zmian. Brak wypowiedzenia Umowy w tym trybie oznacza przyjęcie przez Użytkownika bez zastrzeżeń wszystkich zmian Umowy, w tym zawartych w Regulaminie, Cenniku.
 6. IPtell zastrzega sobie możliwość indywidualnego rozpatrzenia sprawy wcześniejszego zakończenia promocji znajdującej się w § 3 p. 7/8.
§ 5. Zakres Usług
 1. Rodzaje Usług określone są w Cenniku i na stronie www.happycall.pl.
 2. Dostawca Usługi może rozszerzyć zakres oferowanych usług bez konieczności zmiany Regulaminu i Cennika.
§ 6. Opłaty za świadczenie Usług
 1. Opłaty za Usługi świadczone Użytkownikowi oraz szczegółowe zasady ich naliczania określone są w Cenniku.
 2. Użytkownik uiszcza opłaty poprzez Doładowanie Konta.
 3. Opłata za przypisanie jednego numeru telefonu do konta HAPPY CALL z promocji wynosi 5 złoty i jest ona zwracana w charakterze środków na koncie. W razie chęci wcześniejszego rozwiązania promocji przed jej samoczynnym zakończeniem użytkownik jest zobowiązany zapłacić karę w wysokości 300 złoty pobieranej z konta HAPPY CALL.
 4. Opłaty za świadczenie Usług pobierane są jako płatność z góry (pre-paid).
 5. Po rejestracji i wybraniu numeru telefonicznego przez Użytkownika, Dostawca przydziela Użytkownikowi 1 zł przeznaczone na przetestowanie usługi. Dostawca zachowuje prawo do nieprzydzielania tej kwoty w przypadku podejrzenia nadużycia.
 6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 7. Faktury za zrealizowane doładowania wystawiane są w formie elektronicznej. W tym celu Użytkownik wprowadza w Panelu Użytkownika dane do faktury oraz wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 8. Użytkownik może korzystać z Usług do momentu wyczerpania Stanu Konta, lecz nie dłużej niż wynosi Okres Ważności.
 9. W momencie wyczerpania Stanu Konta następuje zaprzestanie świadczenia płatnych połączeń wychodzących oraz innych Usług, za które pobierane są opłaty zgodnie z Cennikiem.
 10. W momencie upłynięcia Okresu Ważności następuje likwidacja Numeru Telefonu oraz zawieszenie połączeń wychodzących i przychodzących oraz innych Usług.
 11. W Okresie Ważności Użytkownik zachowuje:
  • dostęp do aplikacji HAPPY CALL,
  • konto VoIP do wykonywania połączeń wychodzących,
  • możliwość Doładowania Konta,
  • możliwość korzystania z jednego lub więcej Numerów Telefonicznych,
  • możliwość przeniesienia numeru do sieci Happycall oraz z sieci Happycall.
 12. Dostawca Usługi dopuszcza przerwanie połączenia w chwili wykorzystania Stanu Konta.
 13. Użytkownik odpowiada za podanie i aktualizację kompletnych i prawdziwych danych Użytkownika, w tym adresu e-mail służącego do korespondencji.
 14. Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za skutki niepoprawnego podania loginu i hasła w trakcie logowania się i podczas Doładowywania Konta.
§ 7. Zobowiązania Dostawcy
 1. Dostawca Usługi nie prowadzi informacji o numerach telefonicznych Użytkowników usługi HAPPY CALL.
 2. Dostawca Usługi nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do numerów alarmowych, w szczególności Pogotowia Ratunkowego, Policji i Straży Pożarnej za pomocą usługi HAPPY CALL. Dostawca Usługi nie gwarantuje dostępu do połączeń audioteksowych 0700 (070X) lub z podziałem opłaty 0800 (080X).
 3. Dostawca Usługi stosownie do możliwości technicznych dołoży wszelkich starań, aby usługa była świadczona w sposób nieprzerwany, a o terminach ewentualnych przewidzianych przerw, w tym konserwacyjnych zawiadomi użytkowników na stronie www.happycall.pl.
 4. Dostawca Usługi ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług podlegających opłacie, na zasadach określonych przepisami prawa z wyłączeniem ewentualnych utraconych przez Użytkownika korzyści.
 5. Dostawca Usługi nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione skorzystanie z Usług przez podmiot inny niż Użytkownik. Za korzystanie z Usług odpowiada wyłącznie Użytkownik. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć na własny koszt dostęp do Usług w taki sposób, aby mogły z niej korzystać wyłącznie osoby upoważnione, w szczególności poprzez wprowadzenie i zachowanie w poufności stosownego loginu i hasła, oprogramowanie zabezpieczające przed atakiem poprzez sieć a także inne zabezpieczenia informatyczne i fizyczne.
 6. Dostawca Usługi nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi wynikające z:
  • niewłaściwego funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych innych operatorów telekomunikacyjnych lub dostawców,
  • niedostatecznej przepustowości łącza, za pomocą którego Użytkownik jest podłączony do sieci Internet,
  • fluktuacji przepustowości i innych parametrów łącz, wpływającej na jakość przekazu głosu,
  • korzystania z usługi przez osoby trzecie przy wykorzystaniu loginu i hasła Użytkownika,
  • podania niepoprawnych lub nieprawdziwych danych przy dokonywaniu opłat za usługę,
  • działania siły wyższej.
 7. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usług trwającej dłużej niż 12 godzin lub wadliwego działania Usług, za które Dostawca Usługi ponosi odpowiedzialność stosownie do postanowień ustępów poprzedzających, Użytkownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/30 średniej miesięcznej opłaty za Usługę z ostatnich trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień przerwy w świadczeniu Usług. Jeżeli miesięcy było mniej niż trzy do ustalenia średniej Opłaty bierze się wszystkie pełne miesiące.
§ 8. Zobowiązania Użytkownika
 1. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w Zamówieniu w celu świadczenia usługi lub w innym, rozszerzonym zakresie, o ile wyrazi na to zgodę podczas składania Zamówienia, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883.. Żądanie Użytkownika zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z Usług.
 2. Użytkownik oświadcza, że przekazane w Umowie dane są prawdziwe i oświadcza, że posiada tytuł prawny do danych, którymi się posługuje przy zawarciu Umowy i konfiguracji Usług pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że dane te będą przekazywane i wykorzystywane zgodnie z Ustawą, w tym do przekazywania informacji o lokalizacji w zakresie połączeń kierowanych na połączenia alarmowe.
 3. Podczas korzystania z Usług, Użytkownik zobowiązuje się posługiwać wyłącznie danymi, do których ma tytuł prawny. Użytkownik zwalnia Dostawcę Usługi z wszelkiej odpowiedzialności, jeżeli na skutek posługiwania się przez Użytkownika wadliwymi danymi (w szczególności takimi, do posługiwania się którymi Użytkownik nie miał tytułu prawnego) zostały naruszone prawa podmiotów trzecich, w szczególności została wyrządzona szkoda. W takim przypadku Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów i szkód Dostawcy Usługi wynikłych na skutek lub w związku z tym działaniem.
§ 9. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacja może dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania usług przez Dostawcę Usługi lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usług.
 2. Wszystkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych na podstawie umowy można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres reklamacje@happycall.pl.
 3. W przypadku wniesienia reklamacji Użytkownik otrzymuje w terminie 14 dni pocztą elektroniczną potwierdzenie jej wniesienia. Rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, zwalnia Dostawcę Usługi od obowiązku potwierdzania wniesienia reklamacji.
 4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia przesłanego na adres reklamacje@happycall.pl.
 5. W przypadku reklamacji Użytkownik zobowiązany jest wskazać:
  • imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Użytkownika,
  • przedmiot reklamacji,
  • dodatkowo w przypadku reklamacji dotyczącej wartości użycia, Użytkownik zobowiązany jest wymienić kwestionowaną kwotę,
  • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
  • numer przydzielony Użytkownikowi, którego dotyczy reklamacja,
  • kwotę odszkodowania lub zwrotu innej należności.
 6. W przypadku gdy reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 6, upoważniona osoba reprezentująca Dostawcę Usługi jest zobowiązana, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, do poinformowania reklamującego o konieczności jej niezwłocznego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Reklamacje nieuzupełnione pozostawia się bez rozpoznania.
 7. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wniesienia.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, kwestionowana kwota podlega zwrotowi poprzez zwiększenie Stanu Konta o uznaną kwotę, lub na wniosek Użytkownika poprzez wypłatę uznanej kwoty Użytkownikowi. Warunkiem wypłaty uznanej kwoty jest podanie przez Użytkownika numeru konta bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata. Dostawca Usługi nie ponosi odpowiedzialności za negatywne dla Użytkownika skutki wypłaty kwoty uznanej w ramach reklamacji w formie przelewu bankowego, będące wynikiem działań lub zaniechań osób trzecich.
 9. W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.
 10. Reklamację złożoną po upływie 12 miesięcy od ostatniego dnia miesiąca, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana pozostawia się bez rozpoznania, o czym informuje się Użytkownika.
 11. Spory pomiędzy Użytkownikiem a IPtell Sp. z o.o. dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usługi oraz nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usług (wartość użycia) mogą zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego lub postępowania przed sądem polubownym.
 12. Prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, mediacyjnym lub polubownym, przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Dostawca Usługi nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazu w sieciach telekomunikacyjnych, w szczególności w sieci Internet.
 2. Dostawca Usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa gwarantuje przestrzeganie tajemnicy telekomunikacyjnej dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanych podczas korzystania z Usług, danych dotyczących Użytkownika, okoliczności i rodzaju połączeń, a także informacji o świadczonych na rzecz Użytkownika Usług, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną jest dozwolone lub wymagane na podstawie przepisów prawa.
 3. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla Dostawcy Usługi.
 4. O podwyższeniu cen za Usługi Dostawca Usługi powiadamia Użytkowników z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 7 dni, przez podanie informacji na stronie www.happycall.pl.
 5. Regulamin wszedł w życie z dniem 1. lipca 2017 r. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie poprzez umieszczenie zmiany Regulaminu na stronie www.happycall.pl. Użytkownik także zostaje poinformowany w formie wiadomości elektronicznej o zaistniałych zmianach.